Relationship Stories

When Words Cease – No Feedback Culture

Today’s managers readily embrace new trends in breaking off connections and relationships. Ghosting is a term for a type of behavior (primarily related to online communication on social networks, where with one click you can “erase” someone as…

Kada reči prestanu – no feedback culture

Današnji menadžeri vrlo lako i rado prihvataju nove trendove u prekidanju veza i odnosa. Ghosting je termin za oblik ponašanja (prvenstveno vezan sa onlajn komunikaciju na društvenim mrežama, gde jednim klikom možete „obrisati“ nekoga kao da nikada nije…

Truth or Lie, That Is the Question?

Find me one person who has never lied about anything… Don’t bother, because – such a person doesn’t exist. We all lie, rarely or often, for various reasons, to others or to ourselves; it’s something all humans have…

Istina ili laž, pitanje je sad?

Pronađite mi jednu osobu koja nikada ni o čemu nije slagala… Ne trudite se, jer – ne postoji. Svi lažemo, retko ili često, iz ovih ili onih razloga, druge ili sebe, to je zajedničko svim ljudima. Samo povodi…

Form or essence

Style reflects self-respect. Attitude towards clothing speaks about how much you value yourself or whether you have a bit of “gay” genes. Like it or not, people are visual types – especially men, and the aesthetic moment matters…

Forma ili suština

Stil odražava samopoštovanje. Odnos prema garderobi govori o tome koliko cenite sebe ili da li imate malo „gay“ gena. Svidelo vam se ili ne, ljudi su vizuelni tipovi – naročito muškarci i bitan im je estetski momenat. Zato…

What is love?

Love is the willingness to expand oneself to support one’s own and others’ development and maturity. It’s an alliance – the joining of two individuals to achieve common goals. Love is a conscious choice and long-term, while infatuation…

Šta je ljubav?

Ljubav je volja da sebe proširimo da bismo potpomogli sopstveni i tudji razvoj i sazrevanje. To je alijansa – udruživanje dve jedinke radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Ljubav je svesni izbor i dugoročna, dok je zaljubljenost nagon i uvek…

How to assess a person?

Understanding human psychology and recognizing character is the essence of sustainable relationships. Can you read people? Can you influence them? Can you tolerate them and at what cost? What one should learn is to tolerate the flaws of…

Kako proceniti osobu?

Poznavanje psihologije ljudi i prepoznavanje karaktera je suština održivog odnosa. Da li možete da čitate ljude? Da li možete da utičete na njih? Da li možete da ih trpite i po koju cenu? Ono što treba naučiti je…