Business Stories

What Does an Entrepreneur Need to Know?

If you’ve decided to venture into entrepreneurship, I have some useful advice for you (since I’ve also completed an entrepreneurship course – one is always learning). I read a piece of advice for startups somewhere: Tell your customers…

Šta budući preduzetnik treba da zna?

Ako ste odlučili da se otisnete u preduzetničke vode, imam za vas nekoliko korisnih saveta (jer sam, u međuvremenu, završila i kurs za preduzetnike – čovek se uči dok je živ). Negde sam pročitala savet za start-up: Recite…

What Kind of Leader Should One Be?

First and foremost, a leader should be a human. Everything else can be learned with goodwill, desire, work, and effort. If a leader leads people, they must see them as humans first, and the direction of leadership should…

A kakav lider treba da bude?

Lider treba/mora, pre svega, da bude čovek. Sve ostalo će, uz dobru volju i želju, rad i trud, naučiti. Ako lider vodi ljude, oni, pre svega, za njega moraju biti ljudi, a smer vođenja mora biti ka njihovom…

Actions speak louder than words

I recently heard a saying: “When you have one worker too many, you have two workers too few.” There is a lot of truth in this because an idle person always needs company for chatting and taking breaks….

Da li više pričate ili više radite na poslu?

Nedavno sam čula izreku: „Kada imaš jednog radnika više, imaš dvoje manje.“ Mnogo je istine u njoj, jer – osobi koja je dokona uvek treba društvo za priču i odlazak na pauzu. A pauze obično budu duge i…

Ima li mesta za inovatore?

Mnoge kompanije veliki akcenat daju inovacijama. Od lidera se naročito očekuje da budu inovatori kako u tehničkim znanjima (unapređenju procesa, proizvoda…), tako i u socijalnim „soft“ veštinama (razvoj organizacije i odnosa među kolegama…). Ali to nije tako lako…

What does Innovation mean today?

Many companies place a great emphasis on innovation. Leaders are especially expected to be innovators, both in technical knowledge (improving processes, and products…) and in social “soft” skills (developing organization and relationships among colleagues…). But this is not…

Are Managers Perishable Goods?

I am an advocate and persistent supporter of an official, transparent, and honest business model always and everywhere, without exceptions. You might say that this is impossible in the business world and that business inherently involves stepping out…

Da li su menadžeri kvarljiva roba?

Pristalica sam i uporni zagovarač zvaničnog, transparentnog i poštenog poslovnog modela uvek i svuda, bez izuzetaka. Reći ćete, verovatno, da je to u poslovnom svetu nemoguće i da posao, sam po sebi, podrazumeva iskakanje iz zone iskrenosti i…

Informacija je moć

Dajete sve od sebe da budete najbolji što možete, radite i više od onoga što je u opisu vašeg radnog mesta, uvek ste dostupni kada zatreba vaša pomoć. Svesni ste visokog nivoa svoje inteligencije i svojih sposobnosti, ali…

Corporate Gossip Power

You give your best to be the best you can be, working beyond your job description, and always available when your help is needed. You are aware of your high level of intelligence and abilities, yet you continue…

The Truth About Career Advancement

To even start thinking about climbing the ladder of success and advancement in a corporation, you logically need to provide the values required (or not required) by your job description and meet the criteria set by the manager….

Trkali se Rad i Nerad… Istina o napredovanju

Da biste uopšte razmišljali o lestvici uspeha i napredovanja u korporaciji, morate, logično, pružiti vrednosti koje opis vašeg radnog mesta zahteva (ili ne zahteva) i time zadovoljiti kriterijume koje postavlja menadžer. To možete postići kao – dobar radnik,…

What are the benefits of internship or volunteering?

HR message to students I was inspired by a conversation earlier. Namely, I have been engaged continuously for five years in an extremely successful architectural firm. The Architectural Faculty insists on mandatory two-week internships. Talking to students and…

Koje su prednosti prakse ili volontiranja?

HR poruka studentima… Podstaknuta sam razgovorom od malo pre. Naime, angažovana sam već pet godina u kontinuitetu u jednom izuzetno uspešnom arhitektonskom birou. Arhitektonski fakultet insistira na obaveznoj praksi u trajanju od 2 sedmice. Razgovarajući sa studentima i…

Finding Professional Fulfillment: The Power of Pursuing Your Passion in Work

My dear people, I am inspired by the interview I had today. Currently, I am looking for a person with specific work experience in a particular industry. The job is very demanding and responsible. I met a person…

Otkrivanje profesionalnog ispunjenja: Moć pronalaženja zadovoljstva u poslu

Dragi moji ljudi, podstaknuta sam intervjuom koji sam imala danas. Trenutno tražim osobu koja ima određeno radno iskustvo u specifičnoj branši. Posao koji je pritom vrlo zahtevan i odgovoran. Upoznala sam osobu koja sa toliko ljubavi priča o…

Kako individulani pristup zaposlenima transformiše zadovoljstvo, zdravlje, produktivnost i sveopštu dobrobit?

Svaka generacija nosi sa sobom specifične vrednosti, stavove, preferencije i načine komunikacije koji mogu uticati na njihovo ponašanje na radnom mestu. Poslodavci se sve više trude da razumeju ove razlike i prilagode svoje prakse upravljanja ljudskim resursima kako…

How Individual Approach to Employees Transforms Satisfaction, Health, Productivity, and Overall Well-being?

Each generation carries specific values, attitudes, preferences, and communication styles that can influence their behavior in the workplace. Employers are increasingly striving to understand these differences and adapt their human resource management practices to meet the needs and…

Kako se napreduje bez znanja i morala “fake manager”

Za pomeranje ka vrhu lestvice najvažnije je da „plivate“ i opstajete u korporativnoj politici. Ako se opredelite za takav put, imam nekoliko saveta za siguran uspeh. Formalno obrazovanje, dakle, nije presudno, a nisu ni moral ni savest. Osnovni…

Korporativni izazovi: usavršavanje, druženje i “work-life” balans

Savremeni trendovi u poslovnom svetu nameću „pravilo“ da svaka ozbiljna kompanija, koja drži do svog renomea i uspeha u budućnosti, zaposlenima mora pružiti mogućnost dodatnog razvoja. Nema ničeg lošeg u tome, naprotiv. „Čovek se uči dok je živ“…

Decoding Corporate Challenges: Training, Team Building, and the Work-Life Balance Dilemma

Modern trends in the business world impose a “rule” that every serious company, aiming to maintain its reputation and ensure future success, must provide employees with opportunities for additional development. There is nothing wrong with that; on the…

Kada sastancima dodate malo logike (kakvi sastanci treba da budu)

Ne volim duge i besmislene poslovne sastanke. Zapravo mislim da ih retko ko voli, ne računajući one kojima su oni pozornica za demonstraciju moći, lečenje kompleksa i jedino mesto gde mogu pričati a da njihova nestručnost ne dolazi…

Injecting Logic into Meetings: A Blueprint for Effective Collaboration

I don’t like long and pointless business meetings. In fact, I believe hardly anyone likes them, except for those who see them as a stage for demonstrating power, addressing personal complexes, or as the only place where they…

Uspešni rezultati i zadovoljni zaposleni? Moguće je!

Agilni timovi nisu nadzorni organ, niti ad-hoc kreiran tim, već izvršioci. To su osnaženi timovi koji imaju autoritet da donose odluke…. Članovi agilnih timova dobijaju osećaj svrhe i pripadnosti i imaju motiv da smanje kompleksnost, eliminišu ponovni rad…

Upravljanje prilagođeno kompleksnom okruženju

Raspad sistema! Tu izreku često koristimo kada primetimo da stvari ne funkcionišu onako kako bi trebalo. Tada na scenu stupa Manadžer 3.0 koji „upravlja sistemom, a ne ljudima“. Sve teče, sve se menja, pa tako i menadžment. Tvorac…

Istina o disfunkcionalnim timovima

Ideja da se ljudi organizuju u timove, kako bi stvorili proizvod ili pružili uslugu, deluje prilično jednostavno. Šta se u praksi desi, što čini realizaciju ove ideje komplikovanom? Ja lično, uvek dobijem nalet entuzijazma i energije kada počinjem…

Zbog čega zaposleni menjaju poslove i poslodavce i šta je rešenje

Crno-beli pas, rase border koli, po imenu Bingo, bio je dresiran da čuva stado koza. Slušao je gazdu sa kojim je proveo mesece rada i druženja. Dobro su se razumeli i Bingo je sve radio besprekorno. Jednog dana,…

Successful results and satisfied employees? It is possible too!

Agile teams are not a supervisory body, nor an ad-hoc created team, but executors. These are empowered teams that have the authority to make decisions…. Members of agile teams gain a sense of purpose and belonging and are…

Management adapted to the complex environment

System breakdown! We often use this saying when we notice that things are not working as they should. Then Manager 3.0 enters the scene, which “manages the system, not the people”. Everything flows, everything changes, and so does…

The truth about dysfunctional teams

The idea of organizing people into teams to create a product or provide a service seems pretty simple. What happens in practice that makes the implementation of this idea complicated? I always get a burst of enthusiasm and…

Why employees change jobs and employers and what is the solution?

A black and white border collie dog named Bingo was trained to guard a herd of goats. He listened to the boss with whom he spent a month working and socializing. They got along well and Bingo did…

Manipulatori u svojoj omiljenoj predstavi “Fake it until you make it”

Znanje je najbolje oružje za svaku borbu u životu, pa i za one na poslu, ali ljudi koji ga nemaju – odabraće ono koje im je dostupno. Za prikrivanje istine o tome da nema neophodnog znanja i umeća…

Otkaz kao emotivna kategorija

Ustavno pravo je pravo na rad. Takođe je i ljudsko, lično… Nezaposlenost je pogubna za dostojanstvo i samopoštovanje. Problem koji postoji na ličnom nivou ne ostaje tu, već se, posledično, prebacuje na porodicu, ljude u okruženju, povlači za…

How to Progress Without Knowledge and Morals: The Art of Being a Fake Manager

To climb the corporate ladder, it is crucial to navigate and thrive in corporate politics. If you choose this path, I have several pieces of advice for a secure success. Formal education is not decisive, and neither are…

Manipulators in Action: Fake It Until You Make It – Their Favorite Show

Knowledge is the most potent weapon in life’s struggles, even within the workplace. Those lacking it often resort to available alternatives, relying on some form of manipulation to obscure their deficiency in essential skills and knowledge. While not…

The Emotional Dimension of Layoffs

The constitutional right is the right to work. It is also a human, personal right. Unemployment is destructive to dignity and self-esteem. The problems that arise on a personal level don’t stay isolated; rather, they permeate into the…

Otkaz – razlozi i posledice

Ustavno pravo je pravo na rad. Takođe je i ljudsko, lično… Nezaposlenost je pogubna za dostojanstvo i samopoštovanje. Problem koji postoji na ličnom nivou ne ostaje tu, već se, posledično, prebacuje na porodicu, ljude u okruženju, povlači za…

Layoff – reasons and consequences

The constitutional right is the right to work. It is also human, personal… Unemployment is destructive to dignity and self-esteem. The problem that exists on a personal level does not stay there, but, as a result, is transferred…